Главная

Визы

Спецпредложения

Направления

Law Services

Наши партнеры

Менеджеры

Вакансии


Информеры

погода в Москве


Курс Валют Информер
Российский рубль Российский рубль валюта России
(EUR)//-//
(USD)//-//
(CZK)//-//
(GBP)//-//

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ООО!

Hệ thống sẽ chuẩn bị cho bạn:

 

I / Đ đăng ký một Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần đóng:

1. Báo cáo cho việc đăng ký Công ty TNHH  dạng IFTS R11001;

2. Điều lệ Công ty TNHH;

3. Quyết định của người sáng lập duy nhất (hoặc biên bản họp của những người sáng lập) về việc đăng ký của Công ty TNHH (tùy thuộc vào số lượng các sáng lập viên);

4. Bản ghi nhớ của Hiệp hội (đối với việc đăng ký Công ty TNHH với nhiều thành viên);

5. Biên lai nộp thuế nhà nước đăng ký của Công ty trong số tiền 4000 rúp;

6. Biên lai nộp thuế cho các dịch vụ cấp bản sao của điều lệ của cơ quan thuế;

7. Báo cáo cho việc phát hành các bản sao của điều lệ trong IFTS;

8. Báo cáo về việc sử dụng một hệ thống thuế đơn giản hóa (nếu bạn chọn trên trang web của chúng tôi loại thuế);

9. Giấy ủy quyền để có được tài liệu trong IFTS;

10. Giấy ủy quyền cho đại diện trong các quỹ và Rosstat;

11. Một lệnh bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng;

12. Danh sách tham gia của công ty bạn;

13. Việc làm hợp đồng với người đứng đầu;

14. Mẫu thư bảo lãnh đến địa chỉ pháp lý;

15. Thông báo về việc mở một tài khoản hiện hành cho các FSS (Quĩ BHXH);

16. Thông báo về việc mở một tài khoản hiện hành cho các FIU (Quĩ Hưu Trí Nga);

17. Thông báo về việc mở một tài khoản hiện hành cho các thanh tra thuế;

18. Ma trận với từ ngữ thích hợp cho phần vững của Hiến pháp;

19. Danh sách các tài liệu để trình các văn bản cho cơ quan đăng ký;

20. Hướng dẫn từng bước.

II / Đối với IE (Doanh nghiệp tư nhân)

1. Đơn xin đăng ký theo hình thức IFTS R21001

2. Biên lai nộp lệ phí đăng ký

3. Cơ quan phát hành tài liệu

4. Báo cáo về việc sử dụng một hệ thống thuế đơn giản

5. Danh sách các tài liệu để trình các văn bản cho cơ quan đăng ký;

6. Hướng dẫn từng bước.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC!

_____________________________________________________________________________

Система подготовит для Вас:

 

IДля регистрации ООО или ЗАО:

1. Заявление для регистрации ООО в ИФНС по форме Р11001;

2. Устав ООО;

3. Решение единственного учредителя (или протокол собрания учредителей) о регистрации ООО (зависит от количества учредителей);

4. Учредительный договор (для регистрации ООО с несколькими учредителями);

5. Квитанцию для оплаты госпошлины за регистрацию ООО в размере 4000 рублей;

6. Квитанцию для оплаты услуги по выдаче копии устава налоговым органом ;

7. Заявление для выдачи копии устава в ИФНС;

8. Заявление о применении упрощенной системы налогообложения (если вы выберете на нашем сайте такой вид налогообложения);

9. Доверенности на получение документов в ИФНС;

10. Доверенность на представительство в фондах и Росстате;

11. Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера;

12. Список участников Вашего ООО;

13. Трудовой договор с руководителем;

14. Образец гарантийного письма по юр. адресу;

15. Сообщение об открытии расчетного счета для ФСС;

16. Сообщение об открытии расчетного счета для ПФР;

17. Сообщение об открытии расчетного счета для ИФНС;

18. Матрицу с необходимыми формулировками для прошивки Устава;

19. Список документов для подачи документов в регистрирующий орган;

20. Пошаговая инструкция.

II/ Для ИП

1. Заявление для регистрации в ИФНС по форме Р21001

2. Квитанцию для оплаты госпошлины

3. Доверенность на получение документов

4. Заявление о применении упрощенной системы налогообложения

5. Список документов для подачи документов в регистрирующий орган;

6. Пошаговая инструкция.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА В РАБОТЕ!

Фотогалерея


Новости